كارشناس حسابرسی داخلی
تمام وقت
مهلت تا :جمعه 3 تیر 1401
عنوان شغل : كارشناس حسابرسی داخلی
واحد : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : دفتر مرکزی
جنسیت : بدون تفاوت
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استان ها :

وظـایـف

  • جمع آوری دقیق مستندات
  • تجزیه و تحلیل و طبقه بندی صحیح داده ها
  • اجرای دقیق روش های رسیدگی
  • کنترل فنی مدارک و شناسایی مسئله
  • بایگانی، ثبت و ضبط دقیق داده ها
  • ارائه شفاف و دقیق یافته ها
شایستگی های عمومی
مهارت مذاکره
مدیریت زمان
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تفکر تحلیلی و حل مسئله
تفکر انتقادی
توانایی ارائه موثر
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
تسلط به چارچوب های کنترلی عالی
برخورداری از نگاه کل به جز عالی
آشنایی با مدل های حسابرسی داخلی عالی
آشنایی با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی عالی