کارشناس برنامه ریزی
مهلت تا :دوشنبه 3 آبان 1400

رشته تحصیلی مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی
مدرک تحصیلی کارشناسی
صنعت مواد غذایی
جنسیت مرد
سابقه کار حداقل 3 سال
گروه شغلی برنامه ریزی و کنترل پروژه
استان/استانها
عنوان شغل : کارشناس برنامه ریزی
واحد : برنامه ریزی و کنترل پروژه
هدف / ماموریت شغل :

ü محاسبه و بررسی بهای تمام شده

ü تدوین و بازبینی MRP ملزومات و بررسی تحقق MRP

ü نظارت بر تراکنش های انبار

ü محاسبه و تحلیل ضایعات نمونه و انجام شده بارهای ورودی

ü ارزیابی تامین کنندگان بر اساس روش SAW

ü کنترل موجودی مواد اولیه و پیگیری تامین مواد اولیه

ü ارائه گزارشات تولید 


وظایف :

ارائه برنامه تولید، ارائه برنامه تامین مواد اولیه و ملزومات و کنترل موجودی محصولات و مواد اولیه

 

سطح نیاز شایستگی های عمومی
مدیریت زمان خبره
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی خبره
سطح نیاز شایستگی های تخصصی
توانایی تهیه برنامه زمانبندی تولید خبره
کنترل توانایی برنامه ریزی و کنترل موجودی ها خبره
سطح نیاز شایستگی های مدیریتی
سایر ویژگی های شغل

توان تحلیل و برنامه ریزی

آشنا به امور ارسال و لجستیک

کار تیمی

فرصت های شغلی مرتبط
گروه صنعتی گلرنگ
رئیس برنامه ریزی تولید گروه صنعتی گلرنگ
گلبرگ غذایی کوروش
مدیر تولید گلبرگ غذایی کوروش
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
021-88704301 دفتر مرکزی : تهران- خیابان وزرا- کوچه بیستم- پلاک 16