کارشناس ارشد تحلیل و طراحی سیستم های مالی
تمام وقت
مهلت تا :یکشنبه 13 فروردین 1402
عنوان شغل : کارشناس ارشد تحلیل و طراحی سیستم های مالی
واحد : راه کار مالی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -مهندسی صنایع -مدیریت فناوری اطلاعات -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 30 - 40
سابقه کار : حداقل 6 سال
گروه شغلی : راه کار مالی
استان/استان ها : (021) تهران

وظـایـف

  • تحلیل و طراحی ساختار و فرآیند های کسب و کار
  • همکاری در حوزه تحلیل و طراحی سیستمهای نرم افزاری جهت توسعه و نگهداشت
شایستگی های عمومی
دقت نظر و جزئی نگری
خلاقیت و نوآوری
تحليل و حل مسأله
کار تيمي
تفکر سیستمی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
انعطاف پذیری
نتيجه گرايي
توجه به توسعه فردي
توانایی پیگیری موثر
انطباق پذیری
پرزنت نتایج
مشارکت فعال در جلسات
توانایی مذاکره
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با زبان مدلسازی فرایند BPMN 2.0 خبره
msp متوسط
آشنایی با متدولوژی های توسعه نرم افزار متوسط
آشنایی با Scrum متوسط
visual paradigm متوسط
Azure DevOps متوسط
آشنایی با متدلوژی های تحلیل نرم افزار متوسط
آشنایی با مفاهیم و منطق کسب و کار حوزه مالی خبره
آشنایی با اصول تحلیل در توسعه نرم افزار خبره
آشنایی با مفاهیم توسعه نرم افزار خبره
آشنایی با طراحی نرم افزار متوسط
آشنایی با مفاهیم مدیریت داده های مرتبط خبره
آشنایی با ساختارسازی اطلاعات بر روی پایگاه داده متوسط
مدل سازی از فرآیند های کسب و کار خبره
مدل سازی مفهومی و منطقی از ساختار داده ها خبره
تحلیل و استنتاج از اطلاعات و تفسیر آنها خبره
ثبت و ضبط اطلاعات، سوابق، آمارها و ارائه گزارشات خبره
تحلیل و امکان سنجی بر روی نیازمندیها خبره
ارائه ی روش و راه حل مناسب بابت رفع موانع و چالش های کسب و کار خبره
UML خبره
نیازسنجی و شناخت نیازمندیهای کسب و کار حوزه مالی خبره

فرصت های شغلی مرتبط