فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
790 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
831 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
563 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
690 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
828 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
550 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
642 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
763 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه