فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
919 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
1014 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
663 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
771 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
951 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
663 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
727 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
894 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه