فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
6429 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
7414 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
7019 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
6927 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
7580 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
7162 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396