فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
6613 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
7655 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
7219 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
7051 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
7788 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
7344 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396