دانشگاه گلرنگ

مركز آموزش علمي – كاربردي گروه صنعتي گلرنگ در سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را در تهران با پذيرش دانشجو در ۳ رشته حسابداري مالياتي، شيميآزمايشگاهي گرايش آرايشي و بهداشتي و شيمي آزمايشگاهي گرايش صنعتي، در مقطع كارداني آغاز نمود.

از سال ۱۳۸۷ فعاليت مركز با پذيرش دانشجو در ۷ رشته ذيل گسترش يافت:

  • شيمي آزمايشگاهي گرايش غذايي 
  • فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT)
  • گرافيك
  • اقتصاد كار و بهره وري
  • حسابداري صنعتي
  • مديريت كسب وكار
  • بازاريابي 

 

ارتباط و همكاري مركز با صنايع توليدي و خدماتي تابعه گروه صنعتي گلرنگ، ضمن هم افزائي توان آموزشِ مهارتي مركز،  فرصت ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر را ايجاد نمود. درنتيجه از سال ۱۳۹۰ پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته و در ۳ رشته حسابداري خدمات و توليدات صنعتي،مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي و كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات تجاري انجام پذيرفت.

هم اكنون اين مركز در ۱۴ رشته - گرايش (در مقطع كارشناسي ناپيوسته ۴ رشته و در مقطع كارداني ناپيوسته ۱۰ رشته) اقدام به پذيرش و آموزش دانشجو مي نمايد.

تا كنون بيش از ۷۲۰ دانش آموخته از اين مركز به عرصه صنعت وارد شده اند و در حال حاضر بيش از ۸۰۰ دانشجو در رشته هاي زير گروه صنعت، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر در حال تحصيل هستند كه ۵۳ درصد آنان دختر و ۴۷ درصد پسر مي باشند.