فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
707 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
692 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
494 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
620 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
678 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
459 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
575 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
633 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه