فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
8572 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
9827 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
9261 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
9104 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
9916 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
9298 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396