فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
399 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
374 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
275 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
422 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
387 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
273 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
393 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
351 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه