فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
476 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
431 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
327 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
463 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
445 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
307 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
433 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
419 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه