فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
6284 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
7217 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
6866 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
6750 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
7328 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
6948 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396