فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
8299 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
9475 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
8943 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
8698 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
9608 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
9069 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396