فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
6428 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
7413 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
7017 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
6926 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
7579 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
7162 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396