فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
852 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
898 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
599 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
733 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
888 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
600 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
677 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
825 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه