فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
943 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
1046 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
689 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
791 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
979 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
685 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
759 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
926 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه