فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
755 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
789 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
530 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
657 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
777 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
521 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
622 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
724 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه