فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
6927 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
8106 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
7547 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
7340 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
8220 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
7717 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396