فیلم های آموزشی

استراتژی بازاریابی چیست؟
6069 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
6927 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
6473 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
6551 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
6843 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
6497 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396