فیلم های آموزشی
استراتژی بازاریابی چیست؟
1010 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
1155 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
726 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
836 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
1077 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
732 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
غلبه بر اهمال کاری
803 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
اسکار بگیرید - بخش اول
1028 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
مشاهده همه