معرفی کتاب
صفر تا یک
نویسنده کتابپیتر تیل انتشارات- تاریخ انتشار1393/06/25 ادامه مطلب
تغییری کوچک تحولی شگرف
نویسنده کتابسو هادفیلد انتشاراتآوند دانش تاریخ انتشار1396/11/11 ادامه مطلب
بنویس تا اتفاق بیفتد
نویسنده کتابدکتر هنریت کلاوسر انتشاراتکتیبه پارسی تاریخ انتشار1396/11/10 ادامه مطلب
تئوری انتخاب
نویسنده کتابویلیام گلسر انتشاراتسایه سخن تاریخ انتشار1396/11/10 ادامه مطلب