ویدیو

تاثیر واژه ها و زبان بدن در مصاحبه های استخدامی

چگونه با جایگذاری درست واژه ها و همینطور زبان بدن مناسب، در مصاحبه های استخدامی موفق شوید.

چهارشنبه 18 بهمن 1396 856