جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

60 فرصت استخدامی
گلرنگ سیستم
کارشناس ارشد تحلیل و طراحی سیستم ها

معاونت سامانه های سازمانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ماه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس سرویس‌های شبکه

سرویس‌های شبکه

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ماه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس کیفیت داده

مدیریت داده

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس ارشد توسعه سیستم های فروش

راه کار فروش

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس نوآوری و تحقیقات بازار

مدیریت توسعه کسب و کار نوآورانه

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه ERP

توسعه ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ماه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس اتوماسیون صنعتی و کنترل

معاونت توسعه فناوری های دیجیتال

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه عملیات یادگیری ماشین

معاونت توسعه فناوری های دیجیتال

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس Power Platform

مدیریت ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
سرپرست تحلیل ERP

IT فامیلی مدرن

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ماه پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت تجارت الکترونيک کوروش

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ماه پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت پدیده شیمی قرن

بیشترین استخدامی ها