جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

45 فرصت استخدامی
واحد مدیریت توسعه محصول -- کارشناس توسعه دهنده وب -منابع انسانی:گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه محصول -- کارشناس توسعه دهنده وب -منابع انسانی

مدیریت توسعه محصول

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 5 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد مدیریت توسعه محصول -- کارشناس توسعه دهنده وب-مالی:گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه محصول -- کارشناس توسعه دهنده وب-مالی

مدیریت توسعه محصول

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 2

واحد راه کار فروش -- کارشناس توسعه سیستم های فروش:گلرنگ سیستم
واحد راه کار فروش -- کارشناس توسعه سیستم های فروش

راه کار فروش

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 5

کارشناس توسعه سیستم های لجستیک:گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه سیستم های لجستیک

مدیریت توسعه محصول

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 32 دقیقه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 2

 کارشناس توسعه دهنده iOS:گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه دهنده iOS

تکنولوژی نوین

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد زیرساخت نرم افزار -- کارشناس ارشد زیرساخت نرم افزار:گلرنگ سیستم
واحد زیرساخت نرم افزار -- کارشناس ارشد زیرساخت نرم افزار

تکنولوژی نوین

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 5 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 4

 کارشناس توسعه دهنده اندروید:گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه دهنده اندروید

تکنولوژی نوین

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 8 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد توسعه محصول -- کارشناس  توسعه دهنده وب-تولید و مهندسی:گلرنگ سیستم
واحد توسعه محصول -- کارشناس توسعه دهنده وب-تولید و مهندسی

تکنولوژی نوین

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

مسئول دفتر:گروه صنعتی گلرنگ
مسئول دفتر

اداری و دفتری

(021) تهران

گروه صنعتی گلرنگ

زمان انتشار : 34 دقیقه پیش

مکان استقرار : -

بیشترین استخدامی ها