فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
85 فرصت استخدامی
مدیر سرمایه های انسانی

(مدیریت سرمایه های انسانی)

(021) تهران
گلرنگ سیستم
کارشناس HSE

(ایمنی و بهداشت)

زنجان
پدیده شیمی جم
کارشناس منابع انسانی (جذب و استخدام)

(مدیریت سرمایه های انسانی)

(021) تهران
سامان پویش تامین (اسپات)
کارشناس تأمین

(بازرگانی داخلی، خرید و تدارکات)

(021) تهران
سامان پویش تامین (اسپات)
کارشناس تدارکات و خرید داخلی

(بازرگانی داخلی، خرید و تدارکات)

(021) تهران
ماسترفوده
كارشناس حسابرسی داخلی

(مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری)

(021) تهران
گروه صنعتی گلرنگ
کارشناس منابع انسانی

(معاونت توسعه سرمايه هاي انساني)

(021) تهران
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
رئیس برنامه ریزی (شهرک شکوهیه قم)

(برنامه ریزی و کنترل پروژه)

قم
سامان پویش تامین (اسپات)
کارشناس منابع انسانی

(مدیریت سرمایه های انسانی)

(021) تهران
گلپخش اول
کارشناس سفارشات خارجی

(بازرگانی خارجی)

(021) تهران
آریان تجارت شرق
قم
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران
توسعه تجارت الکترونيک کوروش