فیلم های آموزشی
اسکار بگیرید - بخش اول
470 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش دوم
257 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید- بخش سوم
253 مشاهده . سه شنبه 22 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش چهارم
254 مشاهده . سه شنبه 22 اسفند 1396
غلبه بر اهمال کاری
470 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
340 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
487 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
507 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
509 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
382 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
استراتژی بازاریابی چیست؟
540 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396