فیلم های آموزشی
اسکار بگیرید - بخش اول
642 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش دوم
354 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید- بخش سوم
347 مشاهده . سه شنبه 22 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش چهارم
344 مشاهده . سه شنبه 22 اسفند 1396
غلبه بر اهمال کاری
581 مشاهده . چهارشنبه 18 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
469 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
687 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
623 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
702 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
497 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
استراتژی بازاریابی چیست؟
714 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396