فیلم های آموزشی
اسکار بگیرید - بخش اول
6973 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش دوم
938 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید- بخش سوم
923 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش چهارم
911 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
غلبه بر اهمال کاری
6653 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
6836 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
7211 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
6713 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
7145 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
6762 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
استراتژی بازاریابی چیست؟
6243 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396