فیلم های آموزشی
اسکار بگیرید - بخش اول
6530 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش دوم
609 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید- بخش سوم
598 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
اسکار بگیرید - بخش چهارم
592 مشاهده . دوشنبه 21 اسفند 1396
غلبه بر اهمال کاری
6214 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
توسعه و رهبری فرایند مدیریت عملکرد
6148 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
ارزیابی عملکرد کارکنان
6503 مشاهده . سه شنبه 17 بهمن 1396
نکاتی در خصوص ارتقا اثربخشی آموزش
6258 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
کافه تریا مدل در جبران خدمات چیست؟
6587 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
توازن کار و زندگی
6144 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396
استراتژی بازاریابی چیست؟
5766 مشاهده . شنبه 22 مهر 1396