معرفی کتاب
صفر تا یک
نویسنده کتابپیتر تیل انتشاراتنشر هورمزد تاریخ انتشار1393/09/25 ادامه مطلب
مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده کتاباستیفن رابینز و جاج انتشاراتدفتر پژوهشهای فرهنگی تاریخ انتشار1396/06/23 ادامه مطلب