آموزش کارکنان فروشگاه فامیلی مدرن درشعبه سمنان
چهارشنبه 25 مهر 1397

با توجه به افتتاح شعبه فروشگاه های فامیلی در شهر سمنان ، کارکنان این فروشگاه در کارگاه «آموزش بدو استخدام» حضور یافتند.
کارگاه آموزشی فوق با هدف آشناسازی کارکنان با هلدینگ گلرنگ و شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن و همچنین شرح مختصری از الزامات رفتاری برگزار شد. 

ارسال نظر