برگزاری کارگاه توسعه مهارت های سرپرستی

پنج شنبه 2 شهریور 1396 . 6381 مشاهده

با توجه به نیازهای آموزشی موجود در سطوح سرپرستی سازمان و نظر به ضرورت تقویت تعاملات بین فردی، مهارت کار تیمی، فرهنگ سازی در خصوص نظام های منابع انسانی از جمله نظام جامع مدیریت عملکرد و همچنین ضرورت فراهم سازی فرصت رشد و پیشرفت فردی همکاران، کارگاه “توسعه مهارت های سرپرستی” با تمرکز بر نقش رفتار در موفقیت فرد و سازمان، نقش بازخورد در تعامل موثر، مدیریت تعارض، کار تیمی و کاربردهای تبادل بازخورد با تاکید بر چرخه مدیریت عملکرد، توسط مهندس وفا کمالیان، مدیرعامل شرکت دهکده پوینده جهانی، نماینده رسمی Thomas International انگلستان در ایران، طی سه روز در دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ و با حضور ۲۰ نفر از روسا و سرپرستان گروه صنعتی گلرنگ و شرکت گلرنگ سیستم، توسط واحد منابع انسانی گروه،  برنامه ریزی و  برگزار شد.

جهت ارسال نظر وارد سایت شوید

آخرین مطالب