برگزاری کارگاه آموزشی کارکنان فروشگاه فامیلی مدرن
شنبه 19 آبان 1397

در آستانه افتتاح شعبه جدید فروشگاه فامیلی مدرن در استان خراسان شمالی شهر بجنورد، تعداد 60 نفر از همکاران این فروشگاه در کارگاه آموزشی بدو استخدام حضور یافتند.

در جریان برگزاری کارگاه فوق کارکنان جدید الاستخدام ضمن آشنائی با گروه صنعتی گلرنگ و شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن به مرور الزامات رفتاری پرداخته شد.

در تهایت نیز جهت سنجش آموخته های فراگیران آزمون کتبی برگزار شد.

ارسال نظر