جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

45 فرصت استخدامی
واحد توسعه دامنه ها و نگهداری وب سایت -- کارشناس توسعه فرانت وب سایت:گلرنگ سیستم
واحد توسعه دامنه ها و نگهداری وب سایت -- کارشناس توسعه فرانت وب سایت

توسعه دامنه ها و نگهداری وب سایت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار:گلرنگ سیستم
کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار

IT فامیلی مدرن

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 ساعت پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

افراد مورد نیاز : 3

واحد سرویس‌های شبکه -- رئیس سرویس های شبکه:گلرنگ سیستم
واحد سرویس‌های شبکه -- رئیس سرویس های شبکه

سرویس‌های شبکه

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد ذخیره سازی و مجازی سازی -- کارشناس ارشد مجازی سازی:گلرنگ سیستم
واحد ذخیره سازی و مجازی سازی -- کارشناس ارشد مجازی سازی

ذخیره سازی و مجازی سازی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس NOC:گلرنگ سیستم
کارشناس NOC

NOC

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت پاکشو

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس انبار داده:گلرنگ سیستم
کارشناس انبار داده

مهندسی داده

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پایگاه داده:گلرنگ سیستم
کارشناس پایگاه داده

IT فامیلی مدرن

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 8 ساعت پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 9 ساعت پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت گلپخش اول

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 5 ساعت پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت گلبرگ غذایی کوروش

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 9 ساعت پیش

مکان استقرار : ایراندار

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 11 ساعت پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت صنايع غذايي کوروش

افراد مورد نیاز : 1

واحد راهبری و پشتیبانی سیستم‌های مالی -- کارشناس توسعه دهنده ویندوز سیستم های مالی:گلرنگ سیستم
واحد راهبری و پشتیبانی سیستم‌های مالی -- کارشناس توسعه دهنده ویندوز سیستم های مالی

مدیریت راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

بیشترین استخدامی ها